KVK Kanunu

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel verilerin korunması Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. için önemli bir konudur. Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş.’e ait www.geltatlim.com alan adlı internet sitesinde üzerinden gerçekleşen kişisel veri işleme süreçlerinde verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.


     1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı


İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

 • - Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu),
 • Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,
 • Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 • Kişisel verileri saklama sürelerini,
 • İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini açıklamaktadır.
a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. kişisel verileri sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

b. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda aşağıda detaylı olarak yer alan kişi gruplarının kişisel verileri işlenebilmektedir.

c.Veri Sahibi Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Üye İşyeri Yetkilisi, Çalışanı, Hissedarları

 • Kimlik Bilgisi:Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası
 • İletişim Bilgisi:cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • Finansal Bilgi:Vergi dairesi, fatura bilgileri
 • Risk Yönetimi Bilgisi:IP adresi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi:Şifre, parola bilgileri
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi:Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı (trafik verisi), imza sirküleri

d. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Üye İşyeri Yetkilisi, Çalışanı, Hissedarları

 • Duyuru amaçlı mailing yapılması,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ,
 • Üye İşyerinin sorularına çözüm bulmak,
 • Eğitim ve etkinliklere davet etmek,
 • Platform altyapısındaki değişiklikler/yenilikler hakkında bilgilendirmek,
 • Platform üzerinden soru ve taleplere ilişkin mesajlaşma,

e. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş., kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş., kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi ve mobil sitesi aracılığıyla Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş.’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesindeki tüm alanlar SSL ile korur,
 • Web sitesinden toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş.’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen platformlara veya Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

f. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

g.Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

 • Üye İşyeri Yetkilisi, Çalışanı, Hissedarlarına ilişkin kişisel veriler
 • Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl
 • 6098 sayılı kanun

h. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

     

     2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları


Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş., web sitesi veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş., Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.


      3. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Gel Tatlım Gıda Tan. San. ve Tic. A.Ş., işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 

Hesap Menu 0 0 TL

Bölgenize hizmet veren firma ve ürünleri görmek için seçim yapınız.

  WhatsApp Sipariş Hattı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Kapat